Terms Of Service

Algemene voorwaarden van RGB Servers, versie 1.3

(1) Werkingssfeer, wijzigingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van RGB Servers (hierna te noemen RGB) gelden voor alle producten en diensten van RGB.

1.2 RGB levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. De hier weergegeven AV gelden ook indien RGB, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.

1.3 RGB kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door RGB gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst RGB de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.

1.4 RGB kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen. 
 

 

(2) Overeenkomst

2.1 De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen de klant en de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. RGB geeft voor de klant in het kader van een uitvoeringsovereenkomst opdracht tot registratie van domein en de domeinregistratie ten behoeve van de klant in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, voor zover RGB niet zelf registrar voor het desbetreffende top-level-domein (TLD) is. 

2.2 De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene Voorwaarden richtlijnen. De hiervoor genoemde gelinkte toewijzingsrichtlijnen zijn bestanddeel van deze overeenkomst. 

2.3 De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure doorgezonden naar de desbetreffende toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking is gesteld. Er kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.

2.4 De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden opgeschort, verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de status van een domeinnaam kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de domeinnaam al dan niet blijvend kan worden geblokkeerd, om (1) fouten van de registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie te corrigeren, (2) om geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voor zover dit in overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de registrar, (3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van het desbetreffende top-level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle toepasselijke wetten, bestuurlijke voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere relevante autoriteiten.

2.5. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot gevolg heeft, is bij normale omstandigheden per direct beschikbaar.
 

(3) Producten en diensten van RGB

3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.

3.2 De beschikbaarheid van de RGB servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar.

3.3 RGB voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. RGB zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal RGB de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

3.4 RGB kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en RGB in redelijkheid voor de klant acceptabel is.

3.5 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt RGB zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is. 

3.6 Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.

3.7 Het is verboden servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter beschikking te stellen.

3.8 Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.

3.9 Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen. 
 

(4) Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

4.1. RGB verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde programma's, toepassingen, scripts een apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source programma's gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.

4.2 Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.

4.3 De door RGB ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.

4.4 In geval van inbreuk op deze bepalingen is RGB gerechtigd, de internetpresentie, waarop inhoud of software van de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.

4.5 Hardware en overige goederen blijven eigendom van RGB tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende rekening.


(5) Betalingsvoorwaarden


5.1 RGB zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur gereed in de sectie klantenservice. Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de klant factuurtoezending per post verlangt, kan RGB hiervoor een vergoeding van € 2,50 per rekening verlangen.

5.2 RGB kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de klant niet binnen de door RGB gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst RGB de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar geen bezwaar tegen maakt.

5.3 Vorderingen van RGB kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.

5.4 Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan RGB haar diensten blokkeren.

5.5 Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoeding, in verzuim geraakt, kan RGB de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door RGB, indien het faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.

5.6 In geval van betalingsverzuim kan RGB een vergoeding van de hierdoor ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan wegens terugboekingen die aan de klant te wijten zijn. 
 

(6) Plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres, en in het geval van een domeinbestelling eveneens ten aanzien van de onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4 genoemde gegevens

6.2 De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te antwoorden bij navraag door RGB of de registrar naar de juistheid van de gegevens. Dit betreft in het bijzonder

6.2.1 naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van de domeineigenaar; indien het gaat om een onderneming of een organisatie, bovendien de naam van degenen die verantwoordelijk zijn voor het domein

6.2.2 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de technische conctactpersoon voor het domein

6.2.3 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de administratieve contactpersoon (Admin-C) voor het domein

6.2.4 in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IP-adressen van de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naam van deze servers. 6.3 Indien de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen te worden verstrekt, onjuist blijken te zijn, kan RGB het domein laten verwijderen.

6.4 Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens van derden, in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen, doorgeeft, informeert hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden gegevens en vraagt hij hen om instemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

6.5 De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en passwords gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

6.6 De klant is verplicht zijn systemen en programma's zo in te richten, dat noch de veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van RGB of derden hinder ondervinden.

6.7 Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. RGB kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma's of andere programma's die RGB ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.

6.8 De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van RGB noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende data nogmaals kosteloos overdragen op de server van RGB.

6.9 De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of rechten van derden.

6.10 De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op Websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.

6.11 Het gebruik van de RGB diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden. 
 

(7) Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

7.1. RGB kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van RGB of derden in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als RGB op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan RGB de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen.

7.2 Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan RGB de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor RGB geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.

7.3 . Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan RGB de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.

7.4 Indien de eventuele schending door een domein geschiedt , kan RGB ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan RGB de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

7.5 Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan RGB in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn uitspreken.
7.6 Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 6.11, kan RGB de diensten blokkeren.

7.7 RGB kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.

7.8 RGB’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande redenen een dienst is geblokkeerd.

7.9 Bovendien kan RGB bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen op grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 50,00 van de klant verlangen. Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te tonen.

7.10 De domeineigenaar vrijwaart RGB, de registrar, het register en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst. 
 

(8) E-Mail

RGB behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel is.

(9) Vrijwaring

De klant vergoedt aan RGB alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. RGB informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

(10) Aansprakelijkheid van RGB

10.1 RGB is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van RGB of een van haar hulppersonen. Indien RGB of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die RGB bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.

10.2 Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van het Productaansprakelijkheid.

10.3 Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan RGB heeft betaald. 
 

(11) Looptijd van de overeenkomst, opzegging

11.1 Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst daarna telkens met een jaar verlengd.

11.2 Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan RGB het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie teruggeven. RGB wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.

11.3 Alternatief kan RGB het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.

11.4 Indien RGB een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt, vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan RGB na een redelijke termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover de klant geen andere aanwijzing heeft gegeven. 
 

(12) Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RGB Servers, Bijdorpstraat 37, 2172SH Sassenheim, Zuid-Holland, Telefoon: +31623282726) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst(*) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RGB Servers, Bijdorpstraat 37, 2172SH Sassenheim, Zuid-Holland, Telefoon: +31623282726) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. 

(*) Dit geldt niet voor maandelijks gefactureerde abonnementen, arbeidsuren en/of domeinkosten.
Modelformulier voor herroeping

    •    Aan RGB Servers, Bijdorpstraat 37, 2172SH Sassenheim, Zuid-Holland, Telefoon: +31623282726:

    •    Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

    •    Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ________________________________________

    •    Naam/Namen consument(en): _______________________________________________

    •    Adres consument(en): ______________________________________________________

    •    Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
_______________________________

    •    Datum: _______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Einde van de herroepingsbepaling

Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.